??>? ???9? !"#$%&'()*+,-./012345678?:;<=>??Root Entry ?FЛL^?SummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8WordDocument.d? ? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF??h+'0????????? $ 0 < HT\dl??T TH_Oe Normal.dotlkl5@tI?@ƶ^@Zomm?Microsoft Office Word?՜.+,D՜.+,l(???????????  ? Microsoft> ?(\dlKSOProductBuildVer?2052-9.1.0.47980Table?Data ?? P?zKSKS?.d. ???G [ 8??\T??j ?$?hU :??? , b/gTT T !jg OS yv TyNL??k^NNbnalgltyvrr\u^_irltP[yvSvsQb/gc[W YXbe2ue {Qk:W XbeYNe e ~{e ~{0Wp gHegP? YXbe2ue XX {Qk:W OO@b0W ˭[NhN yvTN ?W@W 5u Ow 5uP[O XbeYNe e OO@b0W ˭[NhN yvTN ?W@W 5u Ow 5uP[O ,gT T2ueYXbYNe1\ NLuL??k^NNbnalgltyvrr\u^_irltP[yvSvsQb/gc[W ۏLb/gT gR v^/eNTbl?0Se~Ǐs^I{OSFU (Ww[0EQR0Wh?Ta?avW@x N 9hnc 0-NNSNlqQTVT T˭ 0vĉ[ bY NOS v^1uSeqQ Tu[0 ,{Nag YNeۏLb/gTvй[0BlTe_ N Tй[ NLuL??k^NNbnalgltyvXXXX{Qk:W^_irltP[yvmini-PIP6R0]z?Sb6R[~v] zb/gĉ?0e]V~T] zϑnUSI{] zb/ge 0vsQb/gc[WI{0 N T恉Bl 1. &{T gsQ˭_0˭ĉ0b/ghQSbJTй[ensOW bc>enu`W vh 4.ЏL?c6R(Wkzes|^4l CQSf[oBR+N]9?5u9?5u9S N 5.:N2uecOb/gc[TW gR5t^0 N Te_ 1. cOeW[bJT+T5uP[e,g 2.cOhQ zb/gc[Sbe]0TyvO(?gЏL{tvs:Wc[W 3. c2ueM?T gsQUSMO[{Qk:Wvs:W0 ,{Nag YNe^S_ cgq NRۏ^BlۏL?gT Tyvvb/gT]\O 201Xt^XXgXXMRcNmini-PIPR?z201Xt^XXgXXMRcNmini-PIPҶ?z201Xt^XXgXXMRcN]zeHhR?z201Xt^XXgXXMRcN]zeHhҶ?zyvՋЏL?gcO?gRyvz]6eT5t^cOb/gc[TW0 ,{ Nag :NOYNe gHeۏLb/gT]\O 2ue^S_TYNecO NROS\ONy? 1cÒofOo` TYNeǾ~{Qk:WhQ萰srS[^_irltP[yvv~Bl0 2cO]\Oag TYNecOs:WgRS6eƖvsQOo`v)R0 ,{Vag 2ueTYNe/eNb/gTblS/eNe_:N 1b/gTbl?`:NNl^ CQte? 2b/gTbl?u2ue Rg N!kbRg /eNYNe0 1 T TuHeT2ue(W15*N]\O/eNT T;`Nv % sSNl^CQte? 2 cNmini-PIPҶ?zv^~wyv0NLuLTwSU\9eiY[gnxT 2ue(W15*N]\O/eNT T;`Nv % sSNl^CQte? 3 cN]zeHhҶ?zv^~wyvTNLuL[gnxT 2ue(W15*N]\O/eNT T;`Nv % sSNl^CQte? 4 yv~z]6eT*nHtH\2CJ OJPJQJo(^JaJ 5>*whnHtH\CJ OJPJQJo(^JaJ 5? CJH5@?"CJ,OJPJQJo(^JaJ,5@?-CJ OJPJQJo(^JaJ 5@?nHtH\"CJ,OJPJQJo(^JaJ,5@?"CJ,OJPJQJo(^JaJ,5@?CJHo(5@?PJo(nHtH???????????׼sW92CJ OJPJQJo(^JaJ 5>*whnHtH\:CJ OJPJQJo(^JaJ 5>*whmH sH nHtH\7CJ OJPJQJo(^JaJ 5?*whmH sH nHtH.CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5?CJ OJPJQJo(^JaJ 5?!CJ OJPJQJo(^JaJ 5\4CJ OJPJQJo(^JaJ 5>*mH sH nHtH\.CJ OJPJQJo(^JaJ 5mH sH nHtHCJ OJPJQJo(^JaJ 5? ?????( . 0 : ` b l ?ŵudSC/&CJ$OJPJQJo(^J5>*wh\CJ OJPJQJo(^JaJ 5? CJ$OJPJQJo(^J>*wh CJ$OJPJQJo(^J>*whCJ OJPJQJo(^JaJ 5?CJ$OJPJQJo(^J5?CJ$OJPJQJo(^J5?&CJ$OJPJQJo(^J5>*wh\CJ OJPJQJo(^JaJ 5?CJ$OJPJQJo(^J&CJ$OJPJQJo(^J5>*wh\2CJ OJPJQJo(^JaJ 5>*whnHtH\ ????????????????? h l n z | ??????ָ{tpld\XTLCJPJo(>*CJ>*CJ5?CJPJo(>*CJPJo(>*CJ>*CJ5?CJo(5\ CJo(5\CJo(5mH sH nHtH\ CJo(5\CJPJo(>*CJ>* CJ5\CJ5?OJPJOJPJ:CJ OJPJQJo(^JaJ 5>*whmH sH nHtH\CJ5?CJCJCJo( CJ$>*wh CJ$OJPJQJo(^J>*wh????????   " 0 4 6 < > @ D F T V Z d f l ?ŷ|njgc_YQCJPJo(>* CJo(>*CJ>*CJ5?CJCJo(CJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJPJo(>* CJo(>*CJCJ5?CJo( CJo(>*CJPJo(>*CJ>*CJ5?CJCJCJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJPJo(>*CJPJo(aJ>*CJPJo(>* CJo(>*CJCJ5?CJCJo( CJo(>*?????????????????  $ J L X \ x ~ ſvplie]ZVRJFCJ>*CJPJo(>*CJ>*CJ5?CJCJPJo(>*CJ>*CJCJ5?CJo(>*CJPJo(aJ>*CJPJo(>* CJo(>*CJ>*CJ5?CJCJPJo(aJ>*CJPJo(>*&CJ OJPJQJo(^JaJ >*nHtH CJo(>*CJ>*CJ5?CJPJo(aJ>*CJPJo(aJ>*CJPJo(aJ>*CJPJo(aJ>*CJPJo(aJ>*~ ??????????????????   , . 0 zrbZRJCJPJo(>*CJPJo(>*CJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>* CJo(>*CJ>*CJ5?CJCJ>*CJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJPJo(>*CJPJo(aJ>*CJ5?CJo(CJCJo(aJ>*CJPJo(aJ>*CJPJo(>*CJ>*CJ5?CJCJo(>*mH sH nHtHCJ>*CJ5?CJo(0 2 F J V ????0468>fhnxz???кmQ9.CJOJPJQJo(^J5>*whnHtH\6CJOJPJQJo(^J5>*whmH sH nHtH\&CJOJPJQJo(^J5>*wh\ CJOJPJQJo(^J5>*\CJCJo(nHtHCJCJCJ5?CJ>*CJCJo(nHtHCJCJo(nHtHCJCJ$(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\ CJOJPJQJo(^J5>*\CJo(mH sH nHtHCJCJ??????24:DFϷqW=52/CJCJCJo(nHtH2CJOJPJQJo(^JaJ5>*whnHtH\2CJOJPJQJo(^JaJ5>*whnHtH\*CJOJPJQJo(^JaJ5>*wh\2CJOJPJQJo(^JaJ5>*whnHtH\*CJOJPJQJo(^JaJ5>*wh\.CJOJPJQJo(^J5>*whnHtH\&CJOJPJQJo(^J5>*wh\6CJOJPJQJo(^J5>*whmH sH nHtH\ FJ^`hx|~???±vaH3" CJOJPJQJo(^J5>*\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\ CJOJPJQJo(^J5>*\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\ CJOJPJQJo(^J5>*\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\ CJOJPJQJo(^J5>*\-CJOJPJQJo(^J5mH sH nHtH\ ???DhjlnռoS:!0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\6CJOJPJQJo(^J5>*whmH sH nHtH\4B*`JphCJOJPJQJo(^JaJ5>*wh0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\ nt???????????Ѹr]H/0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\ CJOJPJQJo(^J5>*\CJPJo(mH sH nHtHCJCJCJo(nHtH0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\ ?FHJP???????????ռ}meUM:2CJPJo(>*$CJPJo(6>*mH sH nHtH]CJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJ>*CJCJ5?CJ CJOJPJQJo(^J5>*\0CJOJPJQJo(^J5>*mH sH nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\(CJOJPJQJo(^J5>*nHtH\????????????????û{sc[KC3CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtH $&(,.26:??????????ûoc_\YVNKE9CJPJo(>*nHtH CJo(>*CJCJo(nHtHCJCJCJCJ5?CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*nHtHCJPJo(>*??(*,>@BFJXfhjp??????????~mdSJB>CJo(CJPJo(>*CJPJo(>*\?CJPJo(>*mH sH nHtH\?CJPJo(>*\?CJPJo(>*mH sH nHtH\?CJPJo(>*\?CJCJCJCJ5?CJo(CJQJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtH CJo(>*CJ CJo(>*CJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*??????? DFJLZfhjlrv??ƾwogc[KCCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJo(CJPJo(>*CJPJo(>*CJPJo(>*\?CJPJo(>*mH sH nHtH\?CJPJo(>*\?CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtH CJo(>*CJCJCJ CJo(>*CJPJo(>* CJo(>*CJCJo(CJ??????????????? ÷wn]TG?<CJCJPJo(>*CJPJo(>*nHtH\?CJPJo(>*\?CJPJo(>*mH sH nHtH\?CJPJo(>*\?CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtH "&(*4@D\`jptv??ʾjbVM<!CJPJo(>*mH sH nHtH\?CJPJo(>*\?CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>* CJo(>*CJCJo(mH sH nHtH??????????????ҿve\PD8CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*nHtHCJPJo(>*nHtHCJPJo(>*\?CJPJo(>*mH sH nHtH\?CJPJo(>*\?CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*$CJPJo(6>*mH sH nHtH]CJPJo(6>*nHtH]CJPJo(>*CJPJo(>*nHtH\?CJPJo(>*\? $2<FLPR`nprt???????yma^[XTN@<CJ>*CJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJ>*CJCJCJCJPJo(>*nHtHCJPJo(>*nHtHCJPJo(>*\?CJPJo(>*mH sH nHtH\?CJPJo(>*\?CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJPJo(>*nHtHCJPJo(>*$CJPJo(6>*mH sH nHtH]CJPJo(>*mH sH nHtH??????????"*4JTVX^dfh????˽?kgd^ZVRL CJo(>*CJo(CJo(CJo( CJo(5?CJCJ5?CJOJPJQJo(^JmH sH nHtHCJ CJo(>*CJ>*CJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJ>*CJCJo(CJo(>*mH sH nHtHCJ>*CJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJ>*CJCJCJCJo(mH sH nHtHCJCJ>*CJo(>*mH sH nHtH????????????,4BDFHJ????ÿyuqgc`\TDCJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>*CJ>*CJCJ5?CJo(5nHtHCJ5?CJo(CJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>* CJPJo(CJPJo(>* CJPJo(CJPJo(>* CJo(>*CJo(CJo(CJPJo(>*CJPJo(>*mH sH nHtHCJPJo(>* CJPJo(CJPJo(>* CJPJo(CJPJo(>*????????????  2468:Z\^`bdjlxͿǽ}yuqnh`CJo(aJ >* CJo(>*CJCJo(CJo(CJo(CJo(CJo(CJCJ5?CJo(5nHtHCJ5?CJCJCJo(CJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJo(CJCJo(>*mH sH nHtHCJ>*CJCJ5?CJo(5nHtHCJ5?CJCJCJCJCJ>*CJCJCJ!x??????????????????$&.0:BDFNPXZ\¿}zrokea^[WCJo(CJCJCJ>* CJo(>*CJo(CJCJo(nHtHCJCJCJCJPJo(>*mH sH nHtHCJo(>*mH sH nHtH CJo(>*CJ>*CJCJCJo(CJCJCJo(CJCJ>* CJo(>*CJCJo(nHtHCJCJo(CJCJCJCJo(aJ>*CJo(aJ >*mH sH nHtH!\^`lnprxz?CJo(U0JU0JU 0JCJo(&(*,??????0 ???????????????xXDxXD ^ WDD??`??xXD^WDD??`??xXD^WDD??`??xXD^WDD??`?? ?^?WD ?`? F^FWD ?`?a$$a$$a$$a$$0 b ????????n ?? V ????????????????????????WDb?`?WDb?`?WDb?`?WDb?`? VD?^WDi`i?xXDxXDxXD? L ??. 0 8h????????R8d?XD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD@`@UD?]?8d??XD?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD??`?UD?]?WDb?`?WDb?`?WDb?`?WDb?`?WDb?`?WDb?`? a$$WDb?`? h4F?n???J????????????t8d?XD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD@`@UD?]?WD??`?WD??`?WD??`?WD??`?@&@`@@&@`@@&@`@@&@`@@&@`@@&@`@WD??`? ??,j??l????ysmB^B@`@WD??`?8d?XD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD@^@WD?`?UD?]?@^@@^@8d?XD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD@`@UD?]?l ???T8d??XD?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VDB^BWD?`?UD?]?8d??XD?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VDB^BWD?`?UD?]?8d??XD?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VDB^BWD?`?UD?]?t??X??????r< & FdhXD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD?`?UD?]?B^BB^BB^BB^B8d??XD?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VDB^BWD?`?UD?]???D???4????{B8d?XD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD??`?UD?]?@`@@`@8d?XD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD@`@UD?]?@`@8d??XD?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD@`@UD?]?4\^`bd??????0Z\?????????????zWD??`?WD??`?WD??`?@`@WD??`?WD??`?@`@@`@@`@@`@8d?XD2?YDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD?^?WD@`@UD?]?\^tvxz?????WD??`? ?9r a$$ɾ`ɾɾ]ɾ ?9r ?9r a$$ ?9r &`?#$,. A!#l"$%?Sn2P1?&66466666666666666666666666666666666666666666666666666???? 0@P`p?????6666 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p?F@?Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_H$A@??$ᤋk=W[SONi@??N0nfh?h(:V 4?4?l4?4?l .U@??.cB*`Jph>*)@?u?xN@Nu?w'a$$G$&dP? ?9r CJaJ8Y@"8ech~gV-D M?< @2<u??a$$G$ ?9r CJaJB@BvU_ 1 dhG$CJOJPJaJ5?.@R.yblFhe,gCJaJ?????~ 0 ?F?n????? ????x\z !"#$%&'0 ?h?l?4\z()*+,-./01= G?z Times New Roman-???[SO;?Wingdings-?? ?|?SOA??eck\h[{SO_oŖ?-?? ?|?wiSO;??NSeLwi_oŖ?T TH_Oelkl ? ?Qhg(???m?? Z&!),.:;?]}????  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^?([{? 0 0 00000;[??ll???0 ?)???'*2?,;??6|7?Ey=??= d F?S ??????s?>??? ? ?? ?C ?? ? = !?@????  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^?([{? 0 0 00000;[??ll???0 ?)???'*2